Giới Thiệu Khoá Học

RICH PEOPLE BUSINESS

Hỗ Trợ

Giới thiệu khoá học

Cách sử dụng Drive cho tài liệu & bài tập

Cách lên Plan Kinh Doanh

Cách vào Website để học lại

Please login for access. Login

Cách tải & vào Zoom

Tài Liệu

Slide Rich People Business

Cách tạo ra ý tưởng & kịch bản

Quy trình sale - logic

DISC chuẩn

Bảng KPI Team 2021

Cách Đặt Tiêu Đề Quảng Cáo